Zakladanie zahraničných spoločností

Zakladanie offshore a onshore spoločností

Pojmom offshore spoločnosti sa často označujú firmy sídliace v daňových rajoch. Ich hlavným znakom je nulové alebo minimálne daňové zaťaženie.

Ďalšími dôležitými atribútmi rastúcej obľúbenosti offshore spoločností je stabilita právneho systému, minimum papierovania a byrokracie potrebnej ku spravovaniu spoločnosti, možnosť dosiahnuť anonymitu vlastníctva a maximálnu ochranu svojho majetku. Podnikanie prostredníctvom offshore spoločnosti má množstvo výhod, riadiť spoločnosť je možné z ľubovoľného miesta na svete, väčšina offshore jurisdikcií nepožaduje vedenie účtovníctva a miesto daní sa platí len ročný poplatok za obnovenie licencie. Pojem offshore znamená aj to, že spoločnosť môže podnikať všade na svete okrem domácej krajiny. Preto je spravidla úplne oslobodená od dane z príjmu právnickych osôb, lebo celý svoj príjem dosahuje mimo krajiny, kde má sídlo.

Vlastniť spoločnosť v zahraničí a podnikať v zahraničí je legálne a patrí to medzi základné ľudské práva a slobody, garantované ústavou a listinou základných práv a slobôd:

ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

  • Čl.2 (3)Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.
  • Čl.20 (1) Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Dedenie sa zaručuje.

Vlastniť zahraničnú spoločnosť, bankový účet, komodity, akcie, nehnuteľnosť alebo jachtu je teda každého právo garantované ústavou. Napriek negatívnym emóciám a snahám vyvolať závisť/nenávisť zo strany niektorých politikov a médií. Nie je žiaden rozdiel medzi vlastníctvom domácej firmy, ako napríklad s. r .o. a zahraničnou offshore spoločnosťou. Treba však zdôrazniť, že pri zakladaní a spravovaní svojich aktivít treba postupovať v súlade so zákonmi a nezneužívať zahraničné spoločnosti k nezákonným účelom.

Správne medzinárodné daňové plánovanie a optimalizácia daňového zaťaženia nie sú daňovým podvodom ani nezákonným krátením daní, ale využívaním legálnych možností. Zvolenie správnej štruktúry, jurisdikcie a spôsobu správy aktivít je základ úspešného fungovania. Geopolitické zmeny, dlhová a banková kríza, odokrývajú mnohé nástrahy, ktorým môže podnikateľ a vlastník offshore štruktúry čeliť, preto treba od začiatku nastaviť optimálnu štruktúru pri zohľadnení potrieb a aktivít každého klienta individuálne. Subjekty sídliace a podnikajúce v Slovenskej a Českej Republike sú vystavené častým, nezmyselným zmenám a neistote zo strany štátnych orgánov, ktoré odvádzajú pozornosť od podnikania. Neustále sledovanie zmien, novelizácii a regulácii zaberá čím ďalej viac času a prostriedkov a môže sa vážne prejaviť na výsledkoch hospodárenia spoločnosti. Najímanie si externých služieb právnych a daňových poradcov stojí nemalé finančné prostriedky. Premiestnenie podnikania či rozšírenie podnikania o zahraničnú spoločnosť v stabilnejšom, jednoduchšom právnom a podnikateľskom prostredí je preto jedným z riešení, čo môže podnikateľ urobiť. Offshore spoločnosť nemusí byť založená len za účelom podnikania, môže fungovať aj ako holding spoločnosť na držanie podielov v ďalších spoločnostiach. Offshore spoločnosť zaradená do vhodnej štruktúry s onshore spoločnosťou môže slúžiť na bežné podnikanie v prostredí domácej krajiny. Avšak, bez nadmernej byrokratickej záťaže patrí k významným konkurenčným prvkom proti konkurencii. Prostredníctvom offshore spoločnosti je možné držať finančné prostriedky v rôznych menách bez dohľadu zo strany domácich orgánov a je možné nekomplikovane obchodovať cenné papiere, menové páry alebo deriváty na burze a zhromažďovať dividendy z výnosov vlastnených cenných papierov.

Význam offshore spoločností bude ďalej rásť, aj keď, pravdepodobne, budú v budúcnosti čoraz viac prepojené v štruktúrach s onshore spoločnosťami.


Onshore spoločnosti

Medzi onshore spoločnosti sa zaraďujú spoločnosti sídliace v štátoch, ktoré ponúkajú nižšie daňové alebo administratívne zaťaženie a zároveň ponúkajú možnosť podnikať aj v štáte, kde sídlia. Za najznámejšie onshore jurisdikcie sú považované Veľká Británia, Holandsko, Hongkong, Cyprus, Malta alebo Singapur. Onhore spoločnosti sú povinné viesť účtovníctvo, predkladať daňové priznanie a platiť dane v závislosti na zisku spoločnosti. Výhodou je možnosť využívať zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, reputácia jurisdikcie, ľahký postup pri získavaní obchodných partnerov, vyhnutie sa niektorým zrážkovým daniam a v prípade zvolenia vhodnej štruktúry dosiahnutie veľmi nízkeho celkového zdanenia na väčšinu príjmov, zvyčajne blížiace sa k nule.


Ďalšie dôležité fakty:

Aj keď 80% všetkých súdnych sporov na svete sa odohráva v USA, počet súdnych sporov neustále narastá všade na svete. Každých 10 sekúnd je niekde na svete podaná žaloba týkajúca sa majetku, zmluvy alebo iného obchodného záujmu. Držanie časti aktív prostredníctvom offshore spoločnosti môže významne pomôcť ochrániť svoj majetok a vyhnúť sa nepríjemnostiam. Čakanie na prvý náznak problému a konanie až počas sporu už majetok uchrániť nemusí a zvykne byť trestné. Preto je rozumné robiť veci predvídavo a mať vybudovanú vlastnú bezpečnú štruktúru, ktorá prežije nepredvídateľné situácie bez problémov.


Ak máte záujem založiť si spoločnosť v jurisdikcii, ktorú neponúkame v základnej ponuke, kontaktujte nás. Disponujeme širokou sieťou kontaktov na významných korporátnych providerov a právne kancelárie po celom svete.

 

Ďalšie informácie na osobnom stretnutí
so zástupcom našej spoločnosti.
Kontaktujte nás