Iné služby

WAM ponúka aj ďalšie služby, ktoré sú žiadané užšou skupinou ľudí. Okrem služieb týkajúcich sa medzinárodného podnikania a daňového plánovania, ktoré tvoria jadro našich aktivít, sme partnermi viacerých spoločností, ktoré sa venujú zhodnocovaniu aktív a voľných finančných prostriedkov.

Špecializované služby pri zakladaní a rozvoji medzinárodného podnikania sú zamerané na niektoré zriedkavejšie požiadavky našich klientov, ako je napr. založenie vlastnej offshore banky alebo inej finančnej inštitúcie, napr. forex broker, zakladanie trustov a nadácií, získanie druhého pasu a ekonomického občianstva alebo stálej rezidenčnej adresy (stáleho pobytu v inej krajine). Ponúkame aj služby súvisiace s predajom licencií a patentov v súlade s medzinárodným daňovým plánovaním a zmluvami o zamedzení dvojitého zdanenia.

Zhodnocovanie finančných prostriedkov, ktoré sa získali správne navrhnutým a aplikovaným medzinárodným daňovým plánovaním a podnikaním, sú ďalšou príležitosťou pre našich klientov, ako si nielen ochrániť svoje aktíva, ale ich aj zhodnotiť. Záleží od každého klienta, či vyhľadáva rizikové investície s vyšším možným zhodnotením, alebo málo rizikové investície s menším zhodnotením. Finančné trhy sú nevyspytateľné a z krátkodobého hľadiska môžu reagovať inak, ako by mali podľa fundamentálnych predpokladov. Takmer vždy však časom dôjde k stretu medzi predpokladanou fundamentálnou hodnotou a trhovou hodnotou inštrumentu. Portfólio našich partnerov ponúka široké možnosti zhodnocovania majetku spojenú s daňovými výhodami offshore jurisdikcií. Samozrejme, pri vysokom stupni anonymity, bezpečnosti a mimo dosah domácich úradov a neočakávaných súdnych sporov. Pre laikov ponúkame aj základné školenia na samostatné ovládanie brokerského účtu a základy technickej analýzy.

Ďalšie offshore služby

Založenie offshore banky

Získanie bankovej licencie a riadenie vlastnej banky je snom mnohých ľudí, je však potrebné mať dostatočný kapitál, profesionálne znalosti a skúsenosti z bankovníctva, detailný biznis plán a poznať všetky úskalia a regulačné požiadavky, ktoré je nevyhnutné spĺňať . Získanie bankovej licencie v onshore krajine môže byť veľmi problematické, o niečo jednoduchšie je to v niektorých offshore krajinách.

Získanie bankovej licencie oprávňuje držiteľa vykonávať všetky klasické bankové činnosti, ako napr. prijímať vklady a požičiavať klientom, vydávať platobné karty, poskytovať investičné služby pre klientov, alebo špecializovať sa na privátne bankovníctvo so zameraním na bohatú klientelu.

Existuje niekoľko druhov bankových licencií, najčastejšie sa rozdeľujú na:

  • A class – licencia umožňuje vykonávanie neobmedzených offshore bankových služieb
  • B class – licencia umožňuje vykonávanie bankových služieb len medzi vopred určenými subjektmi a zakazuje prijímanie vkladov od verejnosti a iných spoločností, než sú vopred určené.

V niektorých jurisdikciách existuje podrobnejšie rozdelenie bankových licencií, napr. Category A, Category B a Category C. Pri podrobnejšom delení licencií existuje rozdelenie poskytovania bankových služieb na úplné bankové služby všade na svete (aj v domácej krajine, aj v zahraničí) a udelenie licencie len pre medzinárodnú klientelu, so zákazom ponúkať bankové služby v domácej krajine. Doba potrebná na založenie banky a získanie licencie až po získanie členstva vo SWIFT, je niekoľko mesiacov a vyžaduje si dôslednú prípravu.


Založenie regulovanej spoločnosti

Získanie licencie na prevádzkovanie licencovaných a regulovaných činností, ako sú napr. stávkové kancelárie, online kasína alebo brokerské spoločnosti, zvykne byť zložitý a zdĺhavý proces. V niektorých krajinách je takmer nemožné podobnú licenciu získať. WAM vie pomôcť nájsť vhodné riešenia v niektorej z offshore jurisdikcií, kde sú podmienky priatelnejšie a zabezpečiť teritoriálne riadenie pomocou nominee služieb.


Založenie trustu alebo nadácie

Vlastniť trust alebo nadáciu je veľmi populárne pre jurisdikcie s obyčajovým právom (common law). Presun majetku nachádzajúceho sa v jurisdikcii, ktorá trust nepozná, alebo ho neuznáva, je však často veľmi problematické, a preto je vhodné pri formovaní trustu alebo nadácie postupovať v súlade s platnou legislatívou a reálnou praxou. Presun časti aktív do trustu alebo nadácie je vhodné pri niektorých druhoch spoločností a pri vlastníctve majetku, ktorý sa nachádza v jurisdikcií s obyčajovým právom.

Pri formovaní trustu settlor (zakladateľ trustu) prevedie na trust nejaké aktíva a ten ďalej spravuje majetok pomocou trusteeho (môžeme ho označiť ako správcu trustu) na základe vôle zakladateľa trustu (letter of wishes). Príjemcom výnosov trustu môže byť ľubovoľná osoba, firma alebo organizácia, ktorú určí settlor.

Trust môže byť výrazne nápomocný pri predídení dedičského konania, napr. settlor môže určiť ako príjemcu benefitov zo spravovania trustu nemanželských potomkov alebo iné osoby.

Podobne je to pri nadácii, ktorá sa začala využívať v krajinách s občianskym právom (civil law). Začiatky používania nadácií siahajú približne 100 rokov dozadu do Lichtenštajnska. Nadácia je jedinečná právna entita, ktorá nemá akcionárov ani iných členov, je založená na základe želania zakladateľa, ktorým môže byť osoba alebo spoločnosť. Na základe želania zakladateľa je majetok a výnos z neho používaný na charitatívne, komerčné alebo rodinné účely. Dôležité uplatnenie nachádza v tých jurisdikciách, kde nie sú trusty bežne uznávané.


Získanie druhého pasu alebo stáleho rezidenčného pobytu

Mnoho ľudí je nespokojných s vývojom ekonomickej situácie v domácej krajine a neustálym okliešťovaním práv a slobôd. Erózia občianskych práv v prospech rastu vplyvu štátu a jeho nenásytných orgánov je novým trendom, ktorého zmena smerovania je v nedohľadne. Ak uvažujete o získaní druhého pasu (občianstva), existuje niekoľko možností, kde sa dá pas v podstate vymeniť za investíciu v krajine, ktorá druhý pas ponúka. Programy štátov ponúkajúce druhý pas sa neustále menia a sú zvyčajne obmedzené počtom vydaných pasov, alebo obdobím. Zvyčajný limitovaný počet ekonomického občianstva je obmedzený na približne 5000 vydaných pasov a obdobie ponuky zvykne byť niekoľko mesiacov až rokov. Programy bývajú finančne náročne a pred získaním pasu je potrebné absolvovať nevyhnutné procesné úkony.

Ďalšou možnosťou, ktorá nie je finančne náročná, je možnosť získať rezidenčný pobyt v inej krajine. Za krajiny s vhodným rezidenčným pobytom sa považujú tie, ktoré majú nízke až nulové dane z príjmu. Vyhľadávané sú často športovcami a inými fyzickými osobami s vysokým príjmom, ktorý je zdaňovaný vysokou sadzbou dane v domácej krajine a povinnými platbami poistného. Vyhľadávané krajiny s možnosťou získania rezidenčného pobytu sú Spojené Arabské Emiráty (Dubaj) a niektoré menšie európske štáty.


Patenty a licencie


INVESTIČNÉ PRÍLEŽITOSTI

Investovanie do zlata, striebra a diamantov

Investovanie do fyzického zlata a striebra patrí medzi základné defenzívne taktiky pri ochrane svojho majetku. Je to skôr poistka, než investovanie, lebo skutočná hodnota drahých kovov sa prejaví až pri prudkom ekonomickom poklese, prípadne kolapse. Investovať do drahých kovov sa dá buď pomocou „papierových“ inštrumentov kótovaných na burze, „papierového“ zlata, ktoré pre klienta niekto uskladňuje a na základe zmluvy mu ho neskôr na požiadanie vydá, alebo prostredníctvom fyzického nákupu reálnych mincí alebo tehál z drahých kovov. Všetky tri spôsoby majú svoje pre a proti. Ideálnym spôsobom investovania do „papierového“ zlata a striebra je pomocou ETF na burze, napr. držanie napákovaného ETF alebo podielu v niektorom ETF odvodeného od fyzického kovu. Uskladnenie reálnych kovov na základe zmluvy odporúčame ako súčasť offshore ochrannej stratégie, klient môže vlastniť fyzické zlato alebo striebro prostredníctvom spoločností, ktoré sa venujú skladovaniu týchto kovov, odporúčame hlavne tie mimo bankového sektoru. Fyzické drahé kovy v osobnej držbe sú zase likvidnými prostriedkami mimo bankový sektor, ktoré sa dajú ľahko preniesť do zahraničia a vymeniť ich za niektorú potrebnú menu.

Diamanty patria medzi najľahšie spôsoby ako presunúť prostriedky veľkej hodnoty cez hranice kvôli svojej nepatrnej veľkosti, sú však menej likvidné a rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou (spread) býva pri nich väčší.


Investovanie do strategických kovov

Investovanie do drahých kovov je cesta, ako si uchrániť svoje prostriedky pred nepredvídateľnými udalosťami, investovanie do strategických kovov poskytuje aj istý špekulačný charakter.

Vzácne strategické kovy, ako napr. indium, gálium, hafnium, bizmut, tantal, telúr, kobalt, molybdén, chróm, zirkón alebo volfrám, nachádzajú čím ďalej väčšie využite vo výrobe produktov, ktoré stále viac a viac využívame. Skrývajú v sebe mocný potenciál, keďže ich ťažba je veľmi geograficky a množstevne obmedzená. Len malý nárast dopytu po nich môže spôsobiť rýchly rast cien a zaujímavé zhodnotenie.

Výhodou je aj to, že ich cena sa neurčuje na základe ponuky a dopytu nejakého papierového podkladového aktíva na burze, ale priamo na základe dopytu medzi konečným spotrebiteľmi a ťažobnými spoločnosťami a ich distribučnými firmami. Kovy sú uskladnené v bezcolnej zóne vo Švajčiarsku v bezpečnom podzemnom bunkri a je možné ich osobne pozrieť a skontrolovať. Investícia do strategických kovov má špecifický status, lebo sa nejedná o finančné aktívum (na rozdiel od zlata) a je možné ju využiť v offshore štruktúre.


Spravované obchodné účty a fondy

Spolupracujeme s niekoľkými profesionálnymi správcami financií, ktorí dosahujú zaujímavé zhodnotenia zverených prostriedkov, zvyčajne sa výška zhodnotenia pohybuje od 1 do 3% mesačne. Jedná sa o rizikové zhodnocovanie investícií pri krátkodobom a strednodobom obchodovaní určitých inštrumentov, napr. menových párov (forex), akcií alebo komodít. Existuje viacero spôsobom, ako si nechať prostriedky zhodnocovať. Môže to byť kúpou podielu nejakého fondu, korporátneho dlhopisu alebo otvorenia si spravovaného účtu u niektorého brokera, keď za presne dohodnutých podmienok je zároveň spravovaný aj klientov účet. Existuje tu samozrejme riziko straty a neúspechu, preto je pri výbere vhodného partnera, ktorému sa zveria prostriedky, zvážiť či sa jedná o dlhodobo úspešný fond alebo spoločnosť. Spoločnosť, ktorá má dokázateľné mnohoročné výsledky a prepracovanú stratégiu spravovania prostriedkov je určite menej riziková, než neprehľadná firma sľubujúca veľké výnosy bez histórie. Spolupracujeme len s úzkym okruhom dôkladne vybraných spoločností, kde poznáme zázemie a výsledky.


Viac na osobnom stretnutí
so zástupcom našej spoločnosti
Kontaktujte nás